Czym jest kwota wolna od podatku i kto może z niej skorzystać?

Prawo

Czym jest kwota wolna od podatku i kto może z niej skorzystać?

Każda osoba osiągająca dochody ma obowiązek rozliczyć się z urzędem skarbowym. Niezłożenie zeznania podatkowego w wyznaczonym terminie, zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego, może skutkować nałożeniem kary. Rozliczając swoje dochody podatnik może jednak skorzystać z kwoty wolnej od podatku.  

Czym jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku jest określoną ustawowo kwotą dochodu zwolnioną z opodatkowania. Przepisy regulujące ją zawarte są w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

Jeżeli podatnik w danym roku podatkowym uzyska dochód nieprzekraczający kwoty wolnej  nie zapłaci on podatku, nadal jest jednak zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie osób które uzyskują przychód zwolniony z podatku lub nie osiągnęły przychodu w danym roku podatkowym (z wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą, które pomimo braku przychodu nadal zobowiązane są do złożenia rocznego zeznania podatkowego).

Od 1 stycznia 2019 roku kwota wolna od podatku wynosi 8 000 zł. Zmiana kwoty wolnej od podatku zależy w znacznym stopniu od zmiany kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej.

Kto może skorzystać z kwoty wolnej od podatku?

Z kwoty wolnej od podatku może skorzystać każda osoba rozliczająca się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej (rozliczająca się na formularzu PIT-36 i PIT-37). Do skorzystania z kwoty wolnej od podatku nie uprawniają natomiast przychody:

 • opodatkowane liniowo,
 • opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • rozliczane kartą podatkową,
 • z kapitałów pieniężnych,
 • ze zbycia nieruchomości.

W przypadku uzyskiwania przychodów zarówno opodatkowanych na zasadach ogólnych i podlegających innemu opodatkowaniu, podatnik może skorzystać z kwoty wolnej od podatku, jednak jedynie w stosunku do przychodu rozliczanego według skali podatkowej.

Kwota dochodu wyższa od kwoty wolnej od podatku

Podatników osiągających dochód nieprzekraczający kwoty wolnej od podatków jest stosunkowo niewielu. W większości przypadków podatnik musi zapłacić podatek od osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu. Może on jednak skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek, której wysokość zależy od wysokości dochodu.

Kwota zmniejszająca podatek wynosi:

 • jeżeli dochód roczny nie przekracza 8 000 zł, podatnik nie zapłaci podatku
 • dochód roczny w granicach 8 000 zł – 13 000 zł, kwota zmniejszająca podatek od 8 000 zł do 3 091 zł
 • dochód roczny w granicach 13 001 zł – 85 528 zł, kwota zmniejszająca podatek 3 091 zł,
 • dochód roczny w granicach 85 528 zł – 127 000 zł, kwota zmniejszająca podatek 3 091 zł – 1 zł,
 • jeżeli dochód roczny przekroczy kwotę 127 000 zł, kwota zmniejszająca podatek nie występuje.

Kwotę zmniejszającą podatek odlicza się od podstawy opodatkowania, przed odjęciem ulg podatkowych.

Podatnik ma także możliwość skorzystania z różnego rodzaju ulg podatkowych, takich jak np.:

 • wydatków na cele rehabilitacyjne,
 • darowizn na cele kultu religijnego, charytatywno – opiekuńcze kościelnych osób prawnych, charytatywne organizacji pożytku publicznego,
 • wydatków na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego,

oraz pozostałych, które zostały wymienione w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wraz z liczbą oraz wysokością ulg, z których korzysta podatnik, rośnie kwota, o którą może on zmniejszyć podatek od dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym.

Back To Top